Pages Menu
Categories Menu

Zwrot za podatki

Zwrot za podatki

„… (1) Do celów niniejszej konwencji, termin` siedzibę w Umawiającym się State` oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania, miejsce zarządzanie albo inne kryterium o podobnym charakterze. (2) Jeżeli stosownie do postanowień ustępu (1) niniejszego artykułu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad: (a) On uważa się za zamieszkania w tym Umawiającym się państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. (B) Jeżeli umawiające się państwo, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze są bliżej nie można ustalić, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym Umawiającym się Państwie, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym przebywa ona zazwyczaj przebywa. (C) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub w żadnym z nich, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, którego jest obywatelem. (D) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub żadnego z nich, właściwe władze Umawiających się Państw określi zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia … „

Dlatego też, w zasadzie, jeśli nie mają być zaklasyfikowane jako rezydent w zależności zarówno w Wielkiej Brytanii i zagranicznych przepisów podatkowych należy szukać ustanowić siebie jako posiadające stałe miejsce zamieszkania za granicą.

Zwrot za podatki

6) w przypadku braku odpowiednio planować granicą systemu podatkowego Zasadniczo jest to „z patelni i do ognia” scenariusza.
Artykuł napisany przez: